Disclaimer

Op deze domeinpagina van Foto Verbeek (hierna aangeduid als website) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. De gegevens op deze website (indien van toepassing),alsmede op andere sites van Versoft zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Versoft heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Versoft staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Foto Verbeek aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Versoft wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De informatie waarnaar door middel van hyperlinks op de website wordt verwezen is door Versoft niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Versoft wijst iedere aansprakelijkheid ter zake van deze informatie van derden nadrukkelijk van de hand. Versoft garandeert evenmin dat de website foutloos functioneert.

Gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het verveelvoudigen, openbaar maken, hergebruiken, kopiŽren, verhandelen, heruitgeven of anderszins aanwenden van gegevens afkomstig van de website, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Versoft niet toegestaan. Het is voorts niet toegestaan enige wijziging aan te brengen in de website. Ook het opvragen van informatie van de website door middel van hyperlinks valt onder deze uitsluiting.

Op de website en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Versoft behoudt zich het recht voor bij naar haar oordeel gebleken inbreuk/misbruik de inbreukmaker/misbruiker te weren van haar site en zonodig door tussenkomst van de bevoegde Nederlandse rechter haar rechten veilig te stellen.

"Foto Verbeek.nl" en "Verbeek52.nl" zijn onderdelen van Versoft.nl
Copyright ©2010-2018 Versoft